Invoering herziening kwalificatiestructuur

Tip van Nancy Rijns, Nova College

24-03-2015
Tips vanNancy Rijns, Nova College

Bij het ontwikkelen van de curricula en examens was tot op heden het uitgangspunt dat gestart werd met de examinering. Door de herziening van de kwalificatiestructuur is dit uitgangspunt niet langer houdbaar. Bij de nieuwe kwalificatiedossiers is de plaats van aanbieden van het basis,- profiel en keuzedeel van invloed op de examinering. Bepaalt de opleiding bijvoorbeeld dat in het eerste jaar alleen de kerntaken van het basisgedeelte worden aangeboden, dan kan dit betekenen dat het niet mogelijk is dit gedeelte in de bpv te examineren. Wordt er bepaald dat basis en profiel gedeelte gedurende de gehele opleiding naast elkaar worden aangeboden dan betekent dit dat er aan het einde van de opleiding geïntegreerd kan worden geëxamineerd. De wijze waarop de opleiding een configuratie (combinatie van basis,- profiel en keuzedeel) ontwerpt heeft invloed op de wijze waarop geëxamineerd kan worden. De keuze van een configuratie hangt o.a. af van de wijze waarop het kwalificatiedossier is geordend en welke aanvullende eisen er in het basisdeel zijn opgenomen.

Ook onderstaand plaatje maakt deel uit van deze notitie.

Uitgangspunt voor het ontwikkelen van examens en curricula:

  1. Bepaal de configuratie
  2. Plan dan de examens qua  tijd, plaats en manier van afname
  3. Ontwerp daarna het onderwijs met daarbij de voortgangstoetsen/beoordelingen en de normering.

Hier vindt u ons plaatje/ontwerpprincipe waar we bpv aan toegevoegd hebben. Het zijn ondertussen 2 plaatjes geworden om aan te geven dat er meerdere mogelijkheden zijn.