Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Het inzetten van een regisseur is (zeer) wenselijk bij een verandering die brede impact heeft op processen van een school in de dagelijkse praktijk. Dat blijkt uit de evaluatie van de regiefunctie Herziening MBO die onlangs uitgevoerd is.
20-03-2017
De eerste, formele uitvraag van de Monitor Keuzedelen vindt plaats in oktober dit jaar. Daaraan voorafgaand heeft regieorganisatie Herziening MBO een nulmeting uitgevoerd om het geplande keuzedeel-aanbod voor de nieuwe opleidingen te peilen.
27-09-2016
Scholen zijn in het schooljaar 2016-2017 formeel van start gegaan met het aanbieden van keuzedelen. Om inzicht te krijgen in de implementatie van de keuzedelen is besloten de Monitor Keuzedelen te starten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke monitor...
15-09-2016
Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 14 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers onduidelijkheid over de verwerking van de beroepsvereisten in deze dossiers...
04-07-2016
Tweede Kamerlid Lucas heeft op 14 april een motie ingediend ten behoeve van de uitvoering van het aangenomen amendement Lucas c.s. over het laten meetellen van keuzedelen bij de slaag-zakregeling. Op 26 april 2016 trok Kamerlid Lucas de motie in.
26-05-2016
Om inzichtelijk te maken hoe het ontwikkelen van nieuwe keuzedelen (of het aanvragen van nieuwe koppelingen!) in zijn werk gaat, heeft regie-organisatie samen met de betrokken partijen, het proces in een infographic vormgegeven...
24-05-2016
In aanvulling op de herziening van de kwalificatiestructuur en de keuzedelen, biedt het experiment cross-over kwalificaties ruimte aan scholen om samen met het (regionale) bedrijfsleven cross-sectorale kwalificaties samen te stellen...
23-05-2016
Inge Vossenaar (directie MBO, OCW) roept alle mbo-scholen op deel te nemen aan de Monitor Keuzedelen. Deze monitor moet (beleids)informatie opleveren over de mate waarin keuzedelen daadwerkelijk 1) bijdragen aan flexibel onderwijs, 2) ...
17-05-2016
Deze week heeft de minister van OCW zeker 400 keuzedelen vastgesteld. Naast deze vastgestelde keuzedelen zitten er nog ruim 200 keuzedelen in de pijplijn. Een groot deel hiervan is op initiatief van kenniscentra opgestart en in augustus 2015 ...
25-02-2016
Status
Gevalideerd

Pagina's