Invoering herziening kwalificatiestructuur

Welke eisen worden gesteld aan de examinering van het keuzedeel Nederlands 3F?

Welke eisen worden gesteld aan de examinering van het keuzedeel Nederlands 3F?

Het keuzedeel bevat exact dezelfde inhoud als de generieke eisen 3F Nederlands. In het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB wordt hier als volgt naar verwezen: ‘keuzedeel Nederlandse taal: keuzedeel waarvan de eisen en het niveau overeenkomen met de eisen en het niveau van het onderdeel Nederlandse taal van een kwalificatie’; Dit betekent dat voor het keuzedeel 3F Nederlands alle voorwaarden gelden die ook gelden voor de examinering van generiek 3F Nederlands. De onderdelen spreken, gesprekken voeren en schrijven dienen dus middels een instellingsexamen te worden geëxamineerd en het gemiddelde van het CE en het IE vormen het eindcijfer.

Let op! In het keuzedeel Nederlands 3F staat de volgende tekst opgenomen:

Het keuzedeel wordt afgesloten met deelname aan het Centraal Ontwikkeld Examen (COE). Deze COE’s worden ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van het College van Examens (CvE).

De formulering van deze tekst kan de onterechte suggestie wekken dat bij het keuzedeel Nederlands alleen een centraal examen afgenomen dient te worden en er voor de onderdelen spreken, gesprekken voeren en schrijven geen instellingsexamen nodig zou zijn.