Invoering herziening kwalificatiestructuur

Taal en rekenen: Hoe moeten de eisen worden geëxamineerd?

Taal en rekenen: Hoe moeten de eisen worden geëxamineerd?

Generieke eisen
Generieke eisen worden zodanig geëxamineerd, dat vastgesteld kan worden of het referentieniveau of ERK niveaus worden beheerst. Momenteel worden deze deels met centrale examens geëxamineerd en deels met instellingsexamens. Dat blijft met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur ook voor Nederlands en Engels zo.

Beroepsspecifieke taal- en rekeneisen (Nederlands, rekenen)
Op dit moment geldt voor de huidige kwalificatiedossiers dat de beroepsspecifieke eisen voor Nederlands en rekenen in voldoende mate terugkomen in het beroepsspecifieke examen, zodanig dat recht wordt gedaan aan deze eisen. Toepassing van het Nederlands bij de kerntaken en werkprocessen zal doorgaans geen probleem vormen. Ook is toepassing van rekenkundige handelingen vaak noodzakelijk voor het adequaat uitvoeren van kerntaken. Mbo-scholen hoeven daarom in principe niet aan te tonen dat de beroepsspecifieke Nederlandse taal- en rekenvaardigheden in voldoende mate terugkomen in het beroepsspecifieke examen. Over de keuze voor wel of niet afzonderlijk examineren hoeft de instelling geen verantwoording af te leggen. Echter, als de eis aan Nederlands of rekenen zeer specifiek is geformuleerd bij een bepaald werkproces, dan moet de beheersing ervan expliciet geëxamineerd en beoordeeld worden binnen de examinering van dat werkproces.

De school is verantwoordelijk voor de werkwijze, de manier van beoordelen en het bepalen van plaats en gewicht van taal en rekenen in het geheel van de beroepsspecifieke examinering en legt dit vast ten behoeve van de studenten. Er is geen reden om te veronderstellen dat het toezicht van de inspectie op talen en rekenen zal veranderen door de herziening van de kwalificatiedossiers.

Beroepsspecifieke mvt eisen
De beroepsspecifieke eisen voor moderne vreemde talen moeten in voldoende mate terugkomen in het beroepsspecifieke examen, zodanig dat recht wordt gedaan aan de mvt-eisen zoals gesteld binnen de beroepseisen van het betreffende kwalificatiedossier. Als de mvt-eisen terugkomen bij meer kerntaken en/of werkprocessen dan mogen deze in een beroepsgericht examen geïntegreerd of afzonderlijk geëxamineerd worden. In dat laatste geval moet dan wel de link met de kerntaken/werkprocessen gelegd worden. Ook mag de school bij de examinering van deze (bij meerdere kerntaken/werkprocessen beschreven) mvt-eisen een verantwoorde keuze maken uit deze kerntaken en werkprocessen. Daarbij moet dan wel aangetoond worden dat de keuze representatief is voor de beheersing bij de andere kerntaken/werkprocessen.

Als de mvt-eisen zeer specifiek zijn geformuleerd bij een bepaald werkproces, dan moet de beheersing ervan expliciet terugkomen bij de examinering van dat werkproces. Het ERK niveau is indicatief en hoeft niet expliciet te worden aangetoond.

De hierboven beschreven situatie is gebaseerd op de huidige kwalificatiedossiers. Er is geen reden om te veronderstellen dat dit verandert met voor de herziene kwalificatiedossiers.

Onderbouwing/verwijzing:
Handreiking: Veel gestelde vragen taal & rekenen