Invoering herziening kwalificatiestructuur

Moeten alle studenten vanaf 1 augustus 2016 op herziene kwalificatiedossiers of kwalificaties ingeschreven worden?

Moeten alle studenten vanaf 1 augustus 2016 op herziene kwalificatiedossiers of kwalificaties ingeschreven worden?

Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel HKS/keuzedelen moeten scholen nieuwe eerstejaars studenten inschrijven voor nieuwe opleidingen (dat zijn opleidingen gebaseerd op herziene kwalificatiedossiers en keuzedelen). Scholen bouwen bestaande opleidingen gebaseerd op bestaande kwalificatiedossiers af. Studenten die ingeschreven zijn op een ‘oud’ dossier, bijvoorbeeld als zij-instromer, mogen deze afmaken gedurende de studieduur plus twee jaar (zie punt 9 in de memoire van toelichting op de wijziging van de WEB).

Omdat de nieuwe opleidingen nog in opbouw zijn (jaarlijks komt er een leerjaar bij tot de gehele opleiding compleet is) kan het ook voorkomen dat zij-instromers na het verlenen van vrijstellingen niet in het gewenste leerjaar van een nieuwe opleiding kunnen starten. Het staat scholen vrij hen in te schrijven voor een ‘oude’ opleiding: in 2016-2017 kan dat nog in leerjaar 2 en hoger; in 2017-2018 in leerjaar 3 en hoger; in 2018-2019 in leerjaar 4 (van een middenkaderopleiding die langer dan 3 jaar mag duren). Deze nieuwe studenten schuiven dan aan bij een bestaand cohort.

Als studenten ingeschreven worden op herziene dossiers vanaf het schooljaar 2016-2017, dan geldt de keuzedeelverplichting, ook voor verkorte opleidingen en doorstromers. Om de periode te overbruggen waarin studenten nog van oude dossiers (en dus zonder keuzedelen op zak) doorstromen, kan een oplossing worden gezocht in het inschrijven op oude dossiers, passend in de hierboven beschreven regels.

Brief minister over mogelijkheid inschrijven 'oude' dossiers