Invoering herziening kwalificatiestructuur

Mag een school toelatingseisen stellen aan niet-gekoppelde keuzedelen?

Mag een school toelatingseisen stellen aan niet-gekoppelde keuzedelen?

In beginsel moet een verzoek voor het volgen van een niet-gekoppeld keuzedeel door de school worden toegewezen. Organisatorische bezwaren kunnen er echter toe leiden dat het verzoek van een student wordt afgewezen. Bijvoorbeeld omdat het roostertechnisch niet uitgevoerd kan worden of er is gebrek aan capaciteit. Of omdat de student een keuzedeel aandraagt dat niet in het totale keuzedeelaanbod van de school is opgenomen.

In sommige gevallen is een zekere basiskennis essentieel voor de deelname aan een keuzedeel. Bijvoorbeeld vanwege de veiligheid van de student of een cliënt, patiënt, etc. Hiervoor kunnen scholen toelatingsbeleid formuleren. Scholen moeten er voor zorgen dat in het toelatingsbeleid wordt geborgd dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld, de beslissing over toelating of afwijzing goed wordt gemotiveerd én dat de student van te voren op de hoogte is gesteld van het toelatingsbeleid. Mocht een student het niet eens zijn met een beslissing, dan kan hij zich natuurlijk altijd wenden tot de klachtencommissie van de school.

Gelijke behandeling in gelijke gevallen betekent dat er wel een onderscheid gemaakt kan worden in de behandeling van studenten die het keuzedeel als gekoppeld keuzedeel hebben gekozen uit het aanbod bij de opleiding en studenten die het keuzedeel als niet-gekoppeld willen volgen. Het gaat immers niet om ‘gelijke gevallen’. Binnen de groepen moeten de studenten wél gelijk behandeld worden. Een voorbeeld is dat studenten die het keuzedeel uit het aanbod bij hun opleiding kiezen voorrang krijgen op studenten die het als niet-gekoppeld kiezen als er beperkt plaatsen beschikbaar zijn.

In het jaarverslag moet de school op hoofdlijn verantwoording afleggen over de verzoeken die zijn toegewezen én de verzoeken die zijn afgewezen en waarom.