Invoering herziening kwalificatiestructuur

Mag een school een minimum of maximum aantal deelnemers stellen aan een keuzedeel?

Mag een school een minimum of maximum aantal deelnemers stellen aan een keuzedeel?

De school heeft een aanbodverplichting: de student moet een keuze maken uit minimaal twee keuzedelen of configuraties. Doelmatigheid kan een onderdeel zijn van de afweging of keuzedelen daadwerkelijk gerealiseerd worden en dat studenten aan een keuzedeel kunnen deelnemen. In dat geval is het nodig dat de school vooraf duidelijk maakt dat een keuzedeel alleen gegeven kan worden bij meer dan “een X aantal” deelnemers of dat er slechts plek is voor “een X aantal” deelnemers. De keuzevrijheid van een student moet gerespecteerd worden en de intentie daartoe moet blijken uit de aanpak en procedures van de school. Als het gaat om een keuzedeel met een maximaal aantal beschikbare plaatsen, dient de school de selectiecriteria op voorhand duidelijk te maken aan studenten. Dat kan in de vorm van “wie het eerst komt wie het eerst maalt”, een loting, een toelatingstest, of iets dergelijks.

Studenten moeten op een gelijke manier behandeld worden en de beslissing van de school moet op een deugdelijke manier gemotiveerd worden. Mocht een student het niet eens zijn met een beslissing, dan kan hij zich natuurlijk altijd wenden tot de klachtencommissie van de school.

Als een keuzedeel niet gerealiseerd (niet gegeven) wordt, kan hiervan bijvoorbeeld in het jaarverslag melding worden gemaakt, omkleed met redenen (zoals te weinig deelnemers) en met ondernomen acties om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de keuze van de student.