Invoering herziening kwalificatiestructuur

Examinering

20-01-2015

Examinering

Met de herziene kwalificaties zullen scholen ook opnieuw naar de examinering moeten kijken. Wat betekent de herziening van de kwalificatiestructuur voor examinering?

Wat blijft hetzelfde?
Sommige zaken veranderen niet. Uitgangspunt bij examineren blijft de totale kwalificatie, net als in de huidige situatie. Ook de principes van de standaarden examenkwaliteit mbo blijven gelijk.

Wat verandert er?
Er veranderen een aantal zaken, zoals een andere clustering van de kwalificaties. Ook zijn de kerntaken en werkprocessen op een andere manier beschreven in de herziene kwalificatiedossiers. Deze wijzigingen hebben invloed op de examens en exameninstrumenten. Een mbo-school bekijkt per kwalificatie hoe het examenplan en de exameninstrumenten daarop worden aangepast.

Servicepunt examinering mbo
Het servicepunt examinering mbo ondersteunt scholen door op de website informatie over de examinering en de herziene kwalificatiedossiers overzichtelijk te presenteren. Ook kunt u bij het servicepunt terecht voor vragen over examinering.

Inkoop en ontwikkeling van examens
In juni 2016 heeft de minister van OCW de Tweede Kamer en de mbo-scholen geïnformeerd over haar voorstel voor de kaders van externe validering van examens. Kijk voor meer informatie op de themapagina externe validering van servicepunt examinering mbo.

Samenwerken
Het servicepunt examinering mbo en het servicepunt ihks werken in de aanloop naar de invoering van de nieuwe dossiers intensief samen, zodat scholen op een juiste en eenduidige manier geïnformeerd worden.