Invoering herziening kwalificatiestructuur

Documenten

Definitief: Dit document is een handreiking voor het ontwerpen van een opleiding. Met het doorlopen van de stappen uit deze handreiking wordt een concrete vertaling van de ontwerpkaders naar onderwijs en examinering gemaakt.
Definitief: Deze handreiking bevat een quickscan en hulpvragen om de ontwerpkaders voor onderwijs en examinering in kaart te brengen.
Definitief: De handreiking ‘Beslispunten programmeren en organiseren van keuzedelen’ biedt inzicht in de programmering en organisatie van keuzedelen in het aanbod.
Definitief: Gespreksdocument op basis waarvan bepaald kan worden welke kansen de herziene kwalificatiestructuur biedt voor het onderwijsteam en de school.
Definitief: De handreiking ‘Visie op keuzedelen vanuit school’ geeft keuzerichtingen voor het implementeren van keuzedelen vanuit drie verschillende visies.
Publicatie: In het Programma van Eisen wordt inzichtelijk gemaakt aan welke eisen de systemen van scholen moeten voldoen om de herziening van de kwalificatiestructuur in te kunnen voeren.
Een servicedocument waarin wordt aangegeven hoe het generieke keuzedeel zich binnen alle sectoren laat vertalen naar een werkbaar en functioneel programma in een regionale samenwerking mbo-hbo.

Pagina's