Invoering herziening kwalificatiestructuur

Scenario’s: voor doorstroom en examinering

13-12-2016

Scenario’s: voor doorstroom en examinering

De komst van de herziene kwalificatiestructuur plaatst scholen voor nieuwe vraagstukken rondom de opbouw van onderwijs, examinering en vrijstellingen voor studenten die doorstromen naar een andere mbo-opleiding. In deze handreiking worden hierover enkele vraagstukken en praktische oplossingsrichtingen in beeld gebracht.

Waarvoor is dit document bruikbaar?
Dit document focust op beroepsgerichte examinering. Vraagstukken over generieke taal- en rekeneisen vallen hier buiten.
De inhoud van deze handreiking bevindt zich op het snijvlak van onderwijs- en examenontwikkeling. De drie thema's die in de handreiking aan bod komen, laten zien dat keuzes rondom het opleidingsportfolio, het keuzedelen-aanbod en de curricula gevolgen hebben voor de wijze van examineren, vrijstellingenbeleid én doorstroom.

Hoe is dit document te gebruiken?
Juist de wisselwerking tussen onderwijs en examinering is kenmerkend voor de vraagstukken rondom doorstroom naar andere mbo-opleidingen. Daarom is dit document zowel interessant voor ontwikkelaars van examens, examenleveranciers en examencommissies, maar ook voor managers, docenten en stafmedewerkers die een rol hebben in de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en examens. Drie thema's rondom examinering en doorstroom in de herziene kwalificatiestructuur staan in de handreiking beschreven:

  1. doorstroom bij aanvullende profieleisen in het basisdeel;
  2. anders opbouwen van traditionele stapelopleidingen;
  3. keuzedelen benutten bij doorstroom.
Trefwoorden
Servicedocument