Invoering herziening kwalificatiestructuur

Quickscan: Benutten beroepscontext voor generieke vaardigheden

14-08-2015

Quickscan: Benutten beroepscontext voor generieke vaardigheden

Mbo-scholen hebben behoefte aan meer inzicht in de wijze waarop generieke eisen en datgene wat een student voor het beroep moet leren, met elkaar kunnen worden verbonden. Zo kan een school bij het herontwerp van het curriculum en de examinering een optimale keuze maken. De quickscan is een eerste stap om scholen te helpen bij de beslissing of het gewenst of zelfs noodzakelijk is de generieke eisen en de beroepscontext meer met elkaar te verbinden.

Waarvoor is de quickscan bruikbaar?
Mbo-scholen kunnen deze handreiking op meerdere manieren gebruiken:

1) Als gespreksleidraad voor beleidsmedewerkers en/of taaldocenten van verschillende scholen, of van verschillende teams binnen dezelfde school. In dat geval kunnen de gesprekspartners de vragenlijst gebruiken om ervaringen uit te wisselen.

2) Als gespreksleidraad binnen een school of team waar bepaald moet worden hoe de school of het team de nieuwe kwalificatiedossiers gaan implementeren. In dat geval kan de vragenlijst worden gebruikt om:

  • Inzicht te krijgen in de manier waarop generieke eisen gepositioneerd zijn binnen de opleiding en de mate waarin de opleiding de beroepscontext benut.
  • Een beslissing te nemen over de wens/noodzaak om bij het herontwerpen van het onderwijs de generieke eisen meer met de beroepscontext te verbinden en te bepalen op welke manier dat kan.

 

Hoe is deze handreiking te gebruiken?
De quickscan heeft tot doel scholen te helpen bij de beslissing of de generieke eisen anders binnen de opleiding gepositioneerd moeten worden. Indien hier al een beslissing over is genomen, kan een school of team de quickscan gebruiken om de beslissing te onderbouwen. Dit document bevat meerdere quickscans: voor Nederlands, Rekenen en Engels.