Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: Vastleggen ontwerpkaders

27-02-2015

Handreiking: Vastleggen ontwerpkaders

Voor de aanpak herziening kwalificatiestructuur worden besluiten genomen over verschillende thema’s en op verschillende niveaus in de organisatie. Deze besluiten zijn de ontwerpkaders voor de opleiding. De handreiking ´Vastleggen ontwerpkaders´ brengt de ontwerpkaders voor onderwijs en examinering in beeld op basis waarvan het onderwijsplan en examenplan ontwikkeld kan worden.

Waarvoor is deze handreiking bruikbaar?
De handreiking bestaat uit een quickscan en hulpvragen. Hiermee brengt u alle besluiten die zijn gemaakt rondom aanpak herziening kwalificatiestructuur in kaart.

Hoe is deze handreiking te gebruiken?
Deze handreiking bestaat uit een quickscan en hulpvragen. In de quickscan brengt u aan de hand van de thema’s uit de procesarchitectuur herziening  (PH) de gemaakte besluiten in kaart:

  • Welke besluiten zijn er al genomen ten aanzien van de herziening kwalificatiestructuur? En welke besluiten zijn nog niet genomen?
  • Wie heeft deze besluiten genomen?
  • Wat is de inhoud van deze besluiten?
  • Welke verantwoordelijkheid belegt de school op school/cluster/teamniveau?
  • Wat betekenen deze besluiten voor het herontwerp van onderwijs en examinering?

De hulpvragen en de handreikingen uit de PH helpen bij het komen tot een besluit over het thema. Het resultaat  is een overzicht van de ontwerpkaders op basis waarvan een team kan beginnen met het herontwerp van de opleiding.