Invoering herziening kwalificatiestructuur

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

09-03-2016

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De gebruikte termen lijken sterk op die in het mbo. De betekenis er van is niet helemaal hetzelfde. In dit document zijn deze verschillen kort in beeld gebracht.

Waarvoor is de handreiking bruikbaar?
Tussen de stelsels van het vmbo en het mbo bestaat een aantal fundamentele verschillen. Zo is het vmbo geen eindonderwijs en het mbo wel. Het vmbo is gebaseerd op een structuur van vakken, waarbij stage (m.u.v. leerwerktrajecten) niet wettelijk verplicht is. In het vmbo worden zowel avo-vakken als beroepsgerichte programma's op school geëxamineerd. De overheid stelt de (minimale) inhoud van het onderwijs vast. Deze inhoud staat beschreven in de examenprogramma's. Voor het mbo zijn de kwalificatie-eisen voor de beginnend beroepsbeoefenaar leidend. Beroepspraktijkvorming (bpv) is in het mbo een essentieel onderdeel voor zowel bbl- als bol-opleidingen. De minister van OCW stelt de kwalificatiedossiers vast. Examinering is de verantwoordelijkheid van de scholen en kan zowel op school als in de beroepspraktijk plaatsvinden.

Overeenkomsten tussen het vmbo en mbo zijn er ook. De oriëntatie op loopbaan en beroep speelt bij zowel het vmbo als het mbo een belangrijke rol. Voor het bepalen van de inhoud van de examenprogramma's en de kwalificatiedossiers denken de beide sectoren met elkaar mee. Zeker voor de vernieuwingstrajecten van vmbo en mbo is het een doelstelling om te werken vanuit een robuust, overzichtelijk deel dat over langere tijd stabiel is, naast een deel waarin aandacht is voor verbijzonderingen en flexibiliteit. Op 1 augustus 2016 treden beide herzieningen formeel in werking. In dit document worden de verschillen kort uitgelegd.

Hoe is deze handreiking te gebruiken?
Hoewel de terminologie bij beide onderwijsvernieuwingen sterk op elkaar lijkt, zijn en toch verschillen. Dit document helpt om meer inzicht te krijgen in deze verschillen, zodat  eventuele (spraak)verwarring voorkomen kan worden.

Trefwoorden
Vmbo